ACTIEVOORWAARDEN - WD-40® Repair Challenge 2024

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Repair Challenge 2024 ' actie (hierna: “Actie”) die wordt georganiseerd door WD-40 Company Limited, een onderneming naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, met de statutaire zetel te Milton Keynes (UK), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58533702, en gevestigd te (5916 PJ) Venlo aan de Noorderpoort 93-e, 3e verdieping (hierna: “WD-40” of “Organisator”)).

2. De Actie heeft als doel het merk WD-40 in brede zin te promoten.

3. De Actie start 1 maart 2024 en eindigt op 31 oktober 2024.

4. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

5. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie te onderbreken, stop te zetten of de actievoorwaarden en prijzen tussentijds te wijzigen.

 

2. Deelname

1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

2. Deelname aan de Actie is vrijblijvend en gratis. De deelname bestaat uit een project dat is vastgelegd op een foto- en/of video-opname en voorzien van een toelichting (hierna: ‘Bijdrage”). Een deelnemer mag meerdere keren deelnemen mits elke Bijdrage uniek is (niet hetzelfde project). Maandprijs winnaars zijn uitgesloten voor andere maandprijzen maar maken wel nog kans op de hoofdprijs.

3. Het uiterste tijdstip van deelname is op 31 oktober 2024, 23.59 u.

4. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland, België of Luxemburg of een vaste woon- of verblijfplaats in die landen hebben.  

5. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator of daaraan gelieerde ondernemingen, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

6. Deelname geschiedt door het invullen van alle persoons- en deelnamegegevens in het deelnameformulier, en het uploaden van de foto’s en/of video’s op de webpagina’s repairchallenge.wd40.nl, repairchallenge-benl.wd40.be of repairchallenge-befr.wd40.be .

7. Criteria voor het goedkeuren van een Bijdrage van deelnemer:

 1. Het moet om een echt project gaan bijvoorbeeld: opknappen, restaureren, een tweede leven geven aan spullen, verlengen van de levensduur van een apparaat.
 2. Het kan een project zijn dat een reparatie voorstelt, een onderhoudsproject of een tip waarbij idealiter een WD-40 product wordt gebruikt.
 3. De Bijdrage moet het mogelijk maken om het project te begrijpen (via duidelijke uitleg in de beschrijving en duidelijke foto's of video's).
 4. Het project is eigendom van de deelnemer.

8. Uit alle deelnemers zal de jury 2 hoofdprijswinnaars en 8 maandprijswinnaars kiezen van de Actie op basis van de volgende criteria:

 1. De authenticiteit van het project (een reëel project; geen kopie of fotomontage);
 2. De duidelijkheid van de uitleg die de deelnemer geeft over het project;
 3. De ambitie en originaliteit van het project;
 4. De aanwezigheid van gerichte tips en adviezen aan collega klussers of andere geïnteresseerden;
 5. De kwaliteit van de Bijdrage (de meegeleverde video, foto en tekst/toelichting);
 6. De vorm van de Bijdrage: bijvoorbeeld een voor-en-na of "stap-voor-stap" formaat wordt zeer gewaardeerd
 7. De mate van story-telling of emotionele waarde van het project
 8. De mate van duurzaamheid van het project en een duidelijke "Repareren in plaats van vervangen" aanpak, waardoor een object een tweede leven krijgt.

optioneel (niet verplicht dus):

 1. De aanwezigheid en relevante rol van een product van het merk WD-40 in het project (indien aanwezig, bij voorkeur het Multi-Use-Product van WD-40).

9. De deelnemer geeft toestemming om haar persoonsgegevens en/of beeldmateriaal op te nemen in een bestand; op dit bestand is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De gegevens worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.

10. Door deelname aan de Actie verlenen deelnemers toestemming aan Organisator en de aan haar gelieerde ondernemingen, om de namen van de deelnemer en zijn haar inzending, voor promotionele doeleinden te gebruiken en te exploiteren, in welke vorm dan ook, websites, social media enz. daaronder begrepen. De deelnemer heeft geen recht op enige financiële vergoeding.

11. De deelnemer is er zelf voor verantwoordelijk dat het ingezonden beeldmateriaal geen onderwerpen bevat, personen en goederen inbegrepen, waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, zonder dat toestemming tot publicatie en/of gebruik ervan is verkregen van de eigenaar. Organisator is niet aansprakelijk voor enige aanspraak van een derde op dit punt en de deelnemer vrijwaart de Organisator hiervoor.  

12. In het geval dat in strijd wordt gehandeld met enige wettelijke bepaling, de voorwaarden van de Actie, de goede zeden, er sprake is van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, foutief ingevulde deelnameformulieren, uploads met een aanstootgevende, kwetsende, onrechtmatige of gevaarlijke inhoud, of die ingaan tegen de commerciële belangen van de organiserende onderneming, behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en de deelname te beëindigen. Dit zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Organisator hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Eventuele prijzen vervallen in dat geval aan Organisator.


3. Prijzen

1. Door deelname aan de Actie kan de deelnemer meedingen naar één van de twee hoofdprijzen ter waarde van ca. €  2.800,00, en één van de 8 maandprijzen ter waarde van ca. € 600,00. Omdat de maandprijzen bestaan uit fysieke producten, kan de werkelijke waarde afwijken. De totale prijzenpot heeft een waarde van ca.  €10.400,00.

2. De prijswinnaars worden uitgekozen door een jury en de prijzen worden uitgereikt aan deelnemers aan de Actie die zich correct hebben geregistreerd voor de winactie, die hun Bijdrage hebben ge-upload en voldoen aan de criteria. De beslissing van de jury is bindend.

3. Organisator zal binnen 6 weken na het einde van de gehele actieperiode (hoofdprijs), of de maandelijkse actieperiode (maandprijs), de winnaars selecteren o.b.v. een jurybeoordeling en de winnaars per e-mail vragen om het adres waar de prijs naartoe gestuurd kan worden (‘Winnaarsmail’). Indien de winnaar niet reageert op de Winnaarsmail, volgt een herinneringsmail 2 weken na verzending van de Winnaarsmail. Indien vervolgens niet binnen 4 weken een reactie van de deelnemer wordt ontvangen, vervalt de prijs aan de Organisator.

4. Mocht je als winnaar binnen 2 weken na je reactie op de Winnaarsmail of de herinnering, van Organisator niet de prijs hebben ontvangen op het door de winnaar opgegeven adres, dan dien je dit binnen 4 weken na ontvangst van de winnaarsmail te melden aan Organisator via info@wd40.nl of info@wd40.be

5. Als winnaar geeft je de Organisator toestemming om je naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze actie.


4. Privacy

1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

2. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam en emailadres. Alleen de winnaars krijgen bericht over de uitslag. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand van zaken. Deelname is alleen mogelijk bij registratie via het actieformulier.

3. In het geval je je hebt aangemeld voor een of meerdere nieuwsbrieven dan worden de gegevens bewaard in de database van WD-40. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar: info@wd40.nl of info@wd40.be.

4. Meer informatie over het gebruik van je gegevens kan je vinden in de WD-40 Privacy Policy beschikbaar op https://wd40.nl/privacybeleid , https://wd40.be/privacybeleid en https://wd40.be/politique-de-confidentialite/?lang=fr.

5. Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de Actie is geheel voor eigen risico. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende directe of indirecte schade en/of aanvullende kosten, waaronder, maar niet beperkt tot: de uitgekeerde prijzen, het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie, het onrechtmatig gebruik van de systemen van Organisator door een derde (zoals een hack of cyberaanval) waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen.

2. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

3. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door de deelnemer als gevolg van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie of door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in drukwerk.

4. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.


6. Slotbepalingen

1. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op repairchallenge.wd40.nl, repairchallenge-benl.wd40.be en repairchallenge-befr.wd40.be en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:

- WD-40, Noorderpoort 93-e, 3e verdieping, 5916PJ Venlo; of
info@wd40.nl of info@wd40.be

2. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Organisator worden gewijzigd. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal steeds op de websites: repairchallenge.wd40.nl, repairchallenge-benl.wd40.be en repairchallenge-befr.wd40.be worden geplaatst, zodat wordt geadviseerd deze regelmatig te bekijken.

3. Vragen of klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt via info@wd40.nl of info@wd40.be waarna na ontvangst van de vraag of klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.

4. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

5. De Actie is op geen enkele wijze gelieerd aan, gesponsord of ondersteund door  Facebook, Instagram, Twitter of een ander social media platform.

6. De Actie geeft deelnemers de mogelijkheid mee te dingen naar prijzen op grond van een jurybeoordeling, niet op grond van een kansbepaling. Niettemin handelt Organisator met deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele kansspelen in de aankondiging en uitvoering van deze Actie.

7. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Limburg.

 

 


 

 

Neem contact met ons op

WD-40 Company Limited
Noorderpoort 93E
5916 PJ VENLO

© 2024 WD-40 Company. Alle rechten voorbehouden

Aanmelden

---------- Of ----------

Wachtwoord vergeten?

Account nodig? Meld je gratis aan.

Wachtwoord vergeten?

Geen probleem. Voer hieronder je e-mailadres in en we sturen je een link om het opnieuw in te stellen.

Annuleren

Account aanmaken

Annuleren